Преди завършването на периода на валидност след сертификация и ресертификация, сертификацията може да бъде продължена от органа за сертификация за нов период при представяне на:

    a) документално доказателство за задоволителна проверка на остротата на зрението, направена през предходните 12 месеца; и

    b) документално доказателство за тест задоволително цветоусещане и/или чувствителност към степените на сивото, направен в периода на предходните 60 месеца; и

    c) документално доказателство, което може да се провери, за непрекъсната задоволителна работа без значително прекъсване по метода и сектора, за които се желае подновяване на сертификация;

и едно от двете:

    d) успешно полагане на практически изпит в съответствие с 11.2.2* с това изключение, че той включва най-малко 50% от образците, които се изискват съгласно 11.2.2* или

    e) успешно покриване на изискванията на структурираната кредитна система съгласно 10.2* и Приложение C*

Ако критерият за подновяване c) не е изпълнен, лицето трябва да положи практически изпит съгласно изискванията на т. 11.2.2*

Задължението за започване на процедура по подновяване на сертификат, е на неговия притежател.

Максималният период на валидност на сертификат при подновяване е 5 години.

Притежатели на сертификат с Ниво 1 и Ниво 2, които не изпълнят изискванията за подновяване, трябва да изпълнят изискванията за ресертификация както е посочено в 11.2.2.*

Притежатели на сертификат с Ниво 3, които не изпълнят изискванията за подновяване, трябва да изпълнят изискванията за ресертификация както е посочено в 11.3.1*

* – Цитираните точки и приложения са съгласно БДС EN ISO 9712:2022

БДС EN ISO 9712

Оценка на документите необходими за кандидатстване

Кандидатите за продължаване на сертификат предоставят следните документи

1. Заявление за кандидатстване за сертификация (ФС.03)

 1. Заявката за подновяване на сертификат трябва да бъде внесена в органа за сертификация преди датата на изтичане на сертификацията и не по-късно от 12 месеца след датата на изтичане на валидност на сертификата.
 2. Ако заявката за подновяване е внесена преди или на датата на изтичане на валидността на сертификата, датата на подновяване в новия сертификат трябва да бъде същата като датата на изтичането му (т.е. без прекъсване на сертификацията). Датата на изтичане на новия сертификат трябва да бъде не по-далечна от 5 години от датата на изтичане на първоначалния сертификат.
 3. Ако заявката за подновяване е внесена след датата на изтичане на валидността на сертификата, датата на подновяване в новия сертификат трябва да бъде тази, на която са изпълнени всички изисквания за подновяване. В този случай има прекъсване в сертификационния период. Датата на изтичане на валидност на новия сертификат не трябва да бъде по-далечна от датата на изтичане на първоначалния сертификат.

2. Редовен сертификат

Сертификатът трябва да бъде издаден от Центъра или от сертификационен център, за който Центърът има убедителни данни, че съответства на изискванията на EN ISO /IEC 17024 и на договорът MRA NDT, подписан в рамките на ICNDT.

Ако кандидатът иска продължаване на сертификат, издаден от друг сертификационен център , представя копие от сертификата, диплома за обща обучение и документ за завършено специализирано обучение по метода/ите, за които кандидатства.

3. Документи, доказващи производствен опит

Документално доказателство, което може да се провери, за непрекъсната работа без значително прекъсване по метода и сектора, за които се желае подновяване на сертификациядокументално доказателство, което може да се провери, за непрекъсната задоволителна.

Служебна бележка от работодателя, съдържаща данни за структурната единица на юридическото лице, физическото лице (едноличен търговец) или рефер, в която кандидатът е извършвало непрекъсната и задоволителна работа без значителни прекъсвания по метода, за който се продължава сертификата; ФС.04.

4. Изисквания към зрението

Документално доказателство за задоволителна проверка на остротата на зрението, направена през предходните 12 месеца; на т. 7.4 от БДС EN ISO 9712:2022.
документално доказателство за тест задоволително цветоусещане и/или чувствителност към степените на сивото, направен в периода на предходните 60 месеца

Формата за Удостоверение за състоянието на зрението на СЦП е ФС.05

5. Всеки кандидат трябва да е подписал и представил Моралния/етичен кодекс (ДС.05)

6. Всеки кандидат подписва Декларация за приемане на правилата за сертифициране (ФС.06)

Ръководителят на Центъра или упълномощено от него лице проверява постъпилите документи за съответствие с чек-листа за приемане и обработка на документи (ФС.11)

7. Кандидатстване за продължаване на сертификат по кредитна система

 1. Ако кандидатът избере да приложи структурираната кредитна система, той трябва да представи на органа за сертификация доказателства, които показват постигане на най-малко 100 точки за 5-годишния период на подновяване на базата на изискванията от Таблица C.1.*
 2. За кандидати за подновяване на сертификат за Ниво 1 се изискват най-малко 75 точки от общо 100 за която и да е комбинация от дейности представени в Част А* на Таблица C.1.*
 3. За кандидати за подновяване на сертификат за Ниво 2 или Ниво 3, се изискват най-малко 50 точки от общо 100 за която и да е комбинация от дейности представени в Част А* на Таблица C.1.*
 4. Когато органът за сертификация е избрал да приложи период за подновяване по-малък от 5 години, минималният брой изискващи се точки може да бъде изчислен пропорционално [например, при период на подновяване 4 години да се изискват най-малко 80 точки (100 × 4/5)].
 5. Когато кандидат желае подновяване на повече от един сертификат, точките за конкретна дейност могат да бъдат зачетени към общия брой изискващи се точки за всеки сертификат за онези дейности, които не са специфични за конкретния метод (например, “Валидно индивидуално членство в дружество по NDT или в такова свързано с NDT). Във всички случаи кандидатът трябва да постигне общия брой изискващи се точки (например, 100 точки) за всеки сертификат, за който желае подновяване.

* – Цитираните точки и приложения са съгласно БДС EN ISO 9712:2022
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 1 (ФС.20)
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 2 (ФС.20)
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 3 (ФС.20)

БДС EN ISO 9712

Провеждане на изпит

Продължаване на сертификат съгласно т. 10.1 d) съгласно БДС EN ISO 9712:2022

Кандидатът трябва да изпълни практически изпит, но намален на 50%:

 • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
 • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство;
 • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец;
 • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор: От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
 • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор: От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
 • За кандидати за RT: Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
 • За кандидати за LT: Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.

Лицето трябва да завърши успешно елемента от практическия изпит, който демонстрира продължаваща компетентност за извършване на работа в рамките на обхвата, посочен в сертификата. Това включва образци за изпитване съгласно т. 2.3.4 намалени на 50%, подходящи за обхвата на продължаване и в допълнение, изготвянето на писмена инструкция, подходяща за използване от персонал от ниво 1.

Практически изпитен елемент:

 • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
 • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство;
 • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец;
 • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор: От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
 • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор: От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
 • За кандидати за LT: Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.
 • Когато исканото сертифициране е с ограничено приложение, например измерване на дебелина, радиографска интерпретация или автоматизирано изпитване, минималният брой образци може да бъде намален с до 50 % до един на сектор.
 • За кандидати за RT: Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
  Кандидатите от ниво 2, вече сертифицирани като ниво 1, трябва да направят рентгенография на поне един образец.
  В допълнение към правенето на рентгенографии, кандидатите за ниво 2 трябва да интерпретират набор от поне 10 филмови изображения или 10 цифрови радиографски изображения. Този комплект се счита за един екземпляр.
 • Елемент за писане на инструкции за NDT.

Ако лицето не успее да постигне оценка от най-малко 70% за всеки тестван образец (претеглено според насоките в таблица 4) и, за инструкцията, се разрешават две повторни проверки на изпита за повторно сертифициране след най-малко 7 дни и в рамките на 12 месеца от първия опит за повторно сертифициране.

Когато притежател на сертификат избере да положи писмен изпит, или не покрие критериите на структурираната кредитна система, той трябва успешно да издържи изпит, който включва:

 • най-малко 20 въпроса с един верен отговор по приложението на метода в желания(те) сектор(и), които да покажат разбирането на съвременните техники, стандарти, кодове или спецификации за NDT и прилаганата технология; и
 • най-малко 10 въпроса с един верен отговор по изискванията на сертификационната схема на органа за сертификация.

Ако лицето не успее да постигне оценка от най-малко 70% на изпита за ресертификация, трябва да му бъдат разрешени най-много две повторни явявания на изпита. Периодът от време, в рамките на който всички изпити следва да бъдат положени, е 12 месеца, освен ако органът за сертификация не удължи крайния срок.

Продължаване на сертификат съгласно т. 10.1 е) (структурираната кредитна система) съгласно БДС EN ISO 9712:2022

 1. Ако кандидатът избере да приложи структурираната кредитна система, той трябва да представи на органа за сертификация доказателства, които показват постигане на най-малко 100 точки за 5-годишния период на подновяване на базата на изискванията от Таблица C.1.*
 2. За кандидати за подновяване на сертификат за Ниво 1 се изискват най-малко 75 точки от общо 100 за която и да е комбинация от дейности представени в Част А* на Таблица C.1.*
 3. Когато органът за сертификация е избрал да приложи период за подновяване по-малък от 5 години, минималният брой изискващи се точки може да бъде изчислен пропорционално [например, при период на подновяване 4 години да се изискват най-малко 80 точки (100 × 4/5)].
 4. Когато кандидат желае подновяване на повече от един сертификат, точките за конкретна дейност могат да бъдат зачетени към общия брой изискващи се точки за всеки сертификат за онези дейности, които не са специфични за конкретния метод (например, “Валидно индивидуално членство в дружество по NDT или в такова свързано с NDT). Във всички случаи кандидатът трябва да постигне общия брой изискващи се точки (например, 100 точки) за всеки сертификат, за който желае подновяване.

* – Цитираните точки и приложения са съгласно БДС EN ISO 9712:2022
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 1 (ФС.20)

 1. Ако кандидатът избере да приложи структурираната кредитна система, той трябва да представи на органа за сертификация доказателства, които показват постигане на най-малко 100 точки за 5-годишния период на подновяване на базата на изискванията от Таблица C.1.*
 2. За кандидати за подновяване на сертификат за Ниво 2, се изискват най-малко 50 точки от общо 100 за която и да е комбинация от дейности представени в Част А* на Таблица C.1.*
 3. Когато органът за сертификация е избрал да приложи период за подновяване по-малък от 5 години, минималният брой изискващи се точки може да бъде изчислен пропорционално [например, при период на подновяване 4 години да се изискват най-малко 80 точки (100 × 4/5)].
 4. Когато кандидат желае подновяване на повече от един сертификат, точките за конкретна дейност могат да бъдат зачетени към общия брой изискващи се точки за всеки сертификат за онези дейности, които не са специфични за конкретния метод (например, “Валидно индивидуално членство в дружество по NDT или в такова свързано с NDT). Във всички случаи кандидатът трябва да постигне общия брой изискващи се точки (например, 100 точки) за всеки сертификат, за който желае подновяване.

* – Цитираните точки и приложения са съгласно БДС EN ISO 9712:2022
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 2 (ФС.20)

 1. Ако кандидатът избере да приложи структурираната кредитна система, той трябва да представи на органа за сертификация доказателства, които показват постигане на най-малко 100 точки за 5-годишния период на подновяване на базата на изискванията от Таблица C.1.*
 2. За кандидати за подновяване на сертификат за Ниво 3, се изискват най-малко 50 точки от общо 100 за която и да е комбинация от дейности представени в Част А* на Таблица C.1.*
 3. Когато органът за сертификация е избрал да приложи период за подновяване по-малък от 5 години, минималният брой изискващи се точки може да бъде изчислен пропорционално [например, при период на подновяване 4 години да се изискват най-малко 80 точки (100 × 4/5)].
 4. Когато кандидат желае подновяване на повече от един сертификат, точките за конкретна дейност могат да бъдат зачетени към общия брой изискващи се точки за всеки сертификат за онези дейности, които не са специфични за конкретния метод (например, “Валидно индивидуално членство в дружество по NDT или в такова свързано с NDT). Във всички случаи кандидатът трябва да постигне общия брой изискващи се точки (например, 100 точки) за всеки сертификат, за който желае подновяване.

* – Цитираните точки и приложения са съгласно БДС EN ISO 9712:2022
Форма за кандидатстване по структурираната кредитна система за ниво 3 (ФС.20)