БДС EN 4179:2021

Сертификационна схема съгласно БДС ЕN 4179:2021

По философия, същност и специфицирани изисквания към организацията и администрацията на органите, изпълняващи сертификация сертификационната схема съгласно стандарта БДС EN ISO 9712 съвпада в значителна степен с философията, същността и голяма част от специфицираните изисквания към органите за сертификация съгласно БДС EN 4179. В стандарта се отбелязва, че терминът „одобряване” е равносилен на термина „сертификация”

Методи

Номенклатура на методи за промишлен контрол (изпитване и оценяване) без разрушаване методи за:

 • Изпитване с вихрови токове (ЕТ)

 • Магнитно-прахово изпитване (MT)

 • Изпитване с проникващи течности (PT)

 • Радиографично изпитване (RT)

 • Ултразвуково изпитване (UT)

 • Визуален контрол (VT)

 • Инфрачервено термографично изпитване (ТТ)

Области и обекти

Производство, обслужване, ремонт и основен ремонт на материали, продукти, части и възли на въздухоплавателни средства.

 • Производство (ma)

 • Сервиз (s)
 • Техническо обслужване (m)

 • Основен ремонт (o)