БДС EN ISO 9712

Оценка на документите необходими за кандидатстване

Изискванията за необходимите документи са дадени в ДОК.03 „Изисквания към кандидата“

1. Заявление за кандидатстване за сертификация (ФС.03)

Изисквания за обучение

 1. Кандидатът трябва да представи доказателство, че успешно е завършил общо обучение (средно, висше) и специализирано обучение съгласно изискванията на приложимата сертификационна схема от ДОК.01, за която кандидатства.
 2. Кандидатът трябва да представи доказателство (например сертификат за съответствие или друг приложим официален документ) за съответствие на организацията за обучение на приложимите стандартни изисквания за такива организации от сертификационната схема съгласно ДОК.01.
Следователно кандидатът трябва да предостави следните документи:
 1. Сертификат или друг вид документ за завършен курс за професионална квалификация (квалификационна книжка, удостоверение и др.) за метода по който кандидатства.
 2. Диплом за общо образование

2. Производствен опит

 1. Производственият опит съгласно приложимата сертификационна схема може да бъде придобит преди или след успешно положен изпит за квалификация.
 2. В случай че опитът се придобива след успешен изпит за сертификация, резултатите от него остават валидни само една година.
 3. Минималните изисквания за продължителност на производствения опит придобит преди сертификацията са съгласно изискванията на сертификационната схема съгласно ДОК.01.

3. Документи, доказващи производствен опит

Служебна бележка от работодателя, съдържаща данни за структурната единица на юридическото лице или физическото лице (едноличен търговец), в която е натрупан производствения опит, продължителност на стажа по методи за контрол без разрушаване в месеци на база 40–часова работна седмица или в часове, съгласно ФС.04.

4. Изисквания към зрението

Кандидатът трябва да предостави справка за състояние на зрението съгласно изискванията на т. 7.4 от БДС EN ISO 9712:2022.
Формата за Удостоверение за състоянието на зрението на СЦП е ФС.05.

5. Всеки кандидат трябва да е подписал и представил Моралния/етичен кодекс (ДС.05)

6. Всеки кандидат подписва Декларация за приемане на правилата за сертифициране (ФС.06)

Ръководителят на Центъра или упълномощено от него лице проверява постъпилите документи за съответствие с чек-листа за приемане и обработка на документи (ФС.11)

БДС EN ISO 9712

Провеждане на изпит

Провеждането на изпитите се извършва съгласно Процедура ПС.02 “Провеждане на изпити”

Определяне на съдържанието на изпитите които се провеждат за ниво 1, ниво 2, ниво 3 при сертификация, продължаване и ресертификация по метод е съгласно Процедура ПС-15 „Съдържание на изпитите по методи”

За ниво 1 изпитът се състои от следните изпитни елементи:

 • Общ изпитен елемент – не по-малко от 40 въпроса.
 • Специфичен изпитен елемент – най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
 • Практически изпитен елемент
  • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
  • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство.
  • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец.
  • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
  • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
  • За кандидати за RT:
   Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
  • За кандидати за LT:
   Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.
  • Когато исканото сертифициране е с ограничено приложение, например измерване на дебелина, радиографска интерпретация или автоматизирано изпитване, минималният брой образци може да бъде намален с до 50 % до един на сектор.
За ниво 2 изпитът се състои от следните изпитни елементи:

 • Общ изпитен елемент – не по-малко от 40 въпроса.
 • Специфичен изпитен елемент – най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
 • Практически изпитен елемент.
  • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
  • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство.
  • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец.
  • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
  • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
  • За кандидати за LT:
   Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.
  • Когато исканото сертифициране е с ограничено приложение, например измерване на дебелина, радиографска интерпретация или автоматизирано изпитване, минималният брой образци може да бъде намален с до 50 % до един на сектор.
  • За кандидати за RT:
   Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
   Кандидатите от ниво 2, вече сертифицирани като ниво 1, трябва да направят рентгенография на поне един образец.
   В допълнение към правенето на рентгенографии, кандидатите за ниво 2 трябва да интерпретират набор от поне 10 филмови изображения или 10 цифрови радиографски изображения. Този комплект се счита за един екземпляр.
  • Елемент за писане на инструкции за NDT.
 • Основен изпитен елемент, който се състои от следните точки:
  • Основен изпит А – Технически познания в материалознанието и технологията на процесите. Тест с 25 въпроса
  • Основен изпит В – Познаване на системата за квалификация и сертифициране на сертифициращия орган, базирана на БС EN ISO 9712:2022. Това може да е изпит с отворена книга (дава се достъп до стандарта и съответната процедура от СК на СЦП по КБР). Тест с 10 въпроса
  • Основен изпит С – Това може да бъде изпит с отворена книга. Общо познаване на поне четири метода, изисквани за ниво 2 и избрани от кандидата от методите. Тези четири метода трябва да включват поне един обемен метод (UT или RT). Тест с 15 за всеки метод на изпитване (общо 60)

Препоръчително е основният изпитен елемент да бъде положен първо и да остане валиден, при условие че първият основен изпитен елемент е положен в рамките на пет години след полагането на основния изпитен елемент. Кандидат, притежаващ валиден сертификат от ниво 3, е освободен от необходимостта да полага повторно елемента от основния изпит.

 • Основен елемент от изследването на метода, който се състои от следните елементи:
  • Точка D общ изпит Познания от ниво 3, свързани с прилагания метод за изпитване на NDT – не по-малко от 30 въпроса.
  • Специфичен изпит на точка E Приложение на метода NDT в съответния сектор, включително приложимите кодове, стандарти, спецификации и процедури. Това може да бъде преглед на отворена книга във връзка с кодекси, стандарти, спецификации и процедури.– най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
  • Елемент F NDT процедури Изготвяне на една или повече NDT процедури в съответния сектор. Приложимите кодове, стандарти, спецификации и други процедури трябва да бъдат на разположение на кандидата.За кандидат, който вече е изготвил процедура за NDT в успешно преминат изпит от ниво 3, сертифициращият орган може да замени изготвянето на процедура с критичен анализ на съществуваща процедура за NDT, обхващаща съответния метод и сектор и съдържаща грешки и/или пропуски.
 • Практически изпитен елемент
  • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
  • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство.
  • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец.
  • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
  • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
  • За кандидати за LT:
   Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.
  • Когато исканото сертифициране е с ограничено приложение, например измерване на дебелина, радиографска интерпретация или автоматизирано изпитване, минималният брой образци може да бъде намален с до 50 % до един на сектор.
  • За кандидати за RT:
   Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
   Кандидатите от ниво 2, вече сертифицирани като ниво 1, трябва да направят рентгенография на поне един образец.
   В допълнение към правенето на рентгенографии, кандидатите за ниво 2 трябва да интерпретират набор от поне 10 филмови изображения или 10 цифрови радиографски изображения. Този комплект се счита за един екземпляр.
 • Основен изпитен елемент, който се състои от следните точки:
  • Основен изпит А – Технически познания в материалознанието и технологията на процесите. Тест с 25 въпроса
  • Основен изпит В – Познаване на системата за квалификация и сертифициране на сертифициращия орган, базирана на БС EN ISO 9712:2022. Това може да е изпит с отворена книга (дава се достъп до стандарта и съответната процедура от СК на СЦП по КБР). Тест с 10 въпроса
  • Основен изпит С – Това може да бъде изпит с отворена книга. Общо познаване на поне четири метода, изисквани за ниво 2 и избрани от кандидата от методите. Тези четири метода трябва да включват поне един обемен метод (UT или RT). Тест с 15 за всеки метод на изпитване (общо 60)

Препоръчително е основният изпитен елемент да бъде положен първо и да остане валиден, при условие че първият основен изпитен елемент е положен в рамките на пет години след полагането на основния изпитен елемент. Кандидат, притежаващ валиден сертификат от ниво 3, е освободен от необходимостта да полага повторно елемента от основния изпит.

 • Основен елемент от изследването на метода, който се състои от следните елементи:
  • Точка D общ изпит Познания от ниво 3, свързани с прилагания метод за изпитване на NDT – не по-малко от 30 въпроса.
  • Специфичен изпит на точка E Приложение на метода NDT в съответния сектор, включително приложимите кодове, стандарти, спецификации и процедури. Това може да бъде преглед на отворена книга във връзка с кодекси, стандарти, спецификации и процедури.– най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
  • Елемент F NDT процедури Изготвяне на една или повече NDT процедури в съответния сектор. Приложимите кодове, стандарти, спецификации и други процедури трябва да бъдат на разположение на кандидата.За кандидат, който вече е изготвил процедура за NDT в успешно преминат изпит от ниво 3, сертифициращият орган може да замени изготвянето на процедура с критичен анализ на съществуваща процедура за NDT, обхващаща съответния метод и сектор и съдържаща грешки и/или пропуски.
 • Основен елемент от изследването на метода, който се състои от следните елементи:
  • Точка D общ изпит Познания от ниво 3, свързани с прилагания метод за изпитване на NDT – не по-малко от 30 въпроса.
  • Специфичен изпит на точка E Приложение на метода NDT в съответния сектор, включително приложимите кодове, стандарти, спецификации и процедури. Това може да бъде преглед на отворена книга във връзка с кодекси, стандарти, спецификации и процедури – най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
  • Елемент F NDT процедури Изготвяне на една или повече NDT процедури в съответния сектор. Приложимите кодове, стандарти, спецификации и други процедури трябва да бъдат на разположение на кандидата. За кандидат, който вече е изготвил процедура за NDT в успешно преминат изпит от ниво 3, сертифициращият орган може да замени изготвянето на процедура с критичен анализ на съществуваща процедура за NDT, обхващаща съответния метод и сектор и съдържаща грешки и/или пропуски.
 • Практически изпитен елемент
  • За всички практически изпитни елементи от кандидатите се изисква да тестват един или повече специфични за сектора образци.
  • Ако от кандидата се изисква да тества повече от един образец, всеки образец трябва да бъде различен по характер, т.е. по форма на продукта, спецификация на материала, форма, размер или тип несъвършенство.
  • Оценката и тълкуването на набор от данни се считат за еквивалентни на изпитването на един образец.
  • За практически изпитни елементи, свързани с продуктов сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват минимум два образеца и за множество продуктови сектори, минимум по един от всеки продуктов сектор.
  • За практически изпитни елементи, свързани с индустриален сектор:
   От кандидатите се изисква да тестват най-малко два образеца, представителни за продукти, които обикновено се тестват в индустриалния сектор.
  • За кандидати за LT:
   Изпитът, включващ както промяна на налягането, така и техника с индикаторен газ, трябва да включва най-малко един образец за всяка техника.
  • Когато исканото сертифициране е с ограничено приложение, например измерване на дебелина, радиографска интерпретация или автоматизирано изпитване, минималният брой образци може да бъде намален с до 50 % до един на сектор.
  • За кандидати за RT:
   Кандидатите трябва да направят радиография на поне два образеца.
   Кандидатите от ниво 2, вече сертифицирани като ниво 1, трябва да направят рентгенография на поне един образец.
   В допълнение към правенето на рентгенографии, кандидатите за ниво 2 трябва да интерпретират набор от поне 10 филмови изображения или 10 цифрови радиографски изображения. Този комплект се счита за един екземпляр.
 • Основен елемент от изследването на метода, който се състои от следните елементи:
  • Точка D общ изпит Познания от ниво 3, свързани с прилагания метод за изпитване на NDT – не по-малко от 30 въпроса.
  • Специфичен изпит на точка E Приложение на метода NDT в съответния сектор, включително приложимите кодове, стандарти, спецификации и процедури. Това може да бъде преглед на отворена книга във връзка с кодекси, стандарти, спецификации и процедури – най малко 20 въпроса с избираем отговор, включително въпроси, включващи изчисления, процедури за неразрушаващ контрол и въпроси относно кодове, стандарти и спецификации. Ако специфичният изпит обхваща два или повече сектора, минималният брой въпроси е най-малко 30, равномерно разпределени между съответните промишлени или продуктови сектори.
  • Елемент F NDT процедури Изготвяне на една или повече NDT процедури в съответния сектор. Приложимите кодове, стандарти, спецификации и други процедури трябва да бъдат на разположение на кандидата.За кандидат, който вече е изготвил процедура за NDT в успешно преминат изпит от ниво 3, сертифициращият орган може да замени изготвянето на процедура с критичен анализ на съществуваща процедура за NDT, обхващаща съответния метод и сектор и съдържаща грешки и/или пропуски.