БДС EN ISO 9712

Сертификационна схема съгласно БДС ЕN ISO 9712

Методи

Номенклатура на методи за промишлен контрол (изпитване и оценяване) без разрушаване методи за:

 • Изпитване с вихрови токове (ЕТ)

 • Изпитване за теч (херметичност) (LT)
  (с изключение на изпитванията за хидравлично налягане)

 • Магнитно-прахово изпитване (MT)

 • Изпитване с проникващи течности (PT)

 • Радиографично изпитване (RT)

 • Ултразвуково изпитване (UT)

 • Визуален контрол (VT)

 • Инфрачервено термографично изпитване (ТТ)

Сектори

Сектори по отношение на продуктите:

 • Отливки (с)
  (от феромагнитни и неферомагнитни материали)

 • Изковки (f)
  (всички видовe, от феромагнитни и от неферомагнитни материали)

 • Заварени продукти (w)
  (всички типове, в т.ч. споени, от феромагнитни и от неферомагнитни материали)

 • Тръби и тръбопроводи (t)
  (безшевни, шевни, от феромагнитни и неферомагнитн материари, в т.ч. плоска заготовка за производство на заварени тръби)

 • Валцувани продукти (wp) без ковани
  (плоски, профили кръгли)

 • Композити с циментова матрица (cc)

 • Подсилени пластмаси, като полимери, подсилени с влакна (frp)

 • Композити с метална матрица (mmc)

 • Композити с керамична матрица (cmc)

Сектори по отношение на индустрията:

 • Металообработване (m)

 • Входящ контрол и изпитване по време на експлоатация, което включва и производството (s)

 • Поддържане на железниците (r)

 • Авиация (a)

БДС EN ISO 9712

Сертификационен процес съгласно БДС EN ISO 9712:2022

Дейности, чрез които органът за сертификация определя, че дадено лице изпълнява изискванията за сертифициране, включително кандидатстване, оценка, решение за сертифициране, подновяване, ресертифициране и използване на сертификати и лога/марки.

Сертификационните схеми са разписани в ДОК.01 „Сертификационни схеми и спецификации за тях”

Изисквания съгласно БДС EN ISO 9712:2022

Изисквания за сертифициране

Набор от определени изисквания, включително изисквания на схемата, които трябва да бъдат изпълнени, за да се придобие или поддържа сертификация.

1. Общи положения

1.1. Обучение

1.1.1. Кандидатът трябва да представи документирано доказателство, приемливо за органа за сертификация, че успешно е завършил обучение съгласно Таблица 2 по метода и за нивото, за което желае сертификация.

1.1.2. За всички нива, теоретичното обучение може да бъде присъствено, дистанционно, самостоятелно или комбинация от изброените формати. Практическото обучение трябва да бъде само присъствено, ръководено от обучител. Обучението за първоначална сертификация остава валидно за максимален период от десет години от датата на завършването му.

За ниво 3, в допълнение към минималните изисквания за обучение, дадени в Таблица 2, подготовката за квалификация може да бъде завършена по различни начини в зависимост от научната и техническата подготовка на кандидата, включително посещаване на други курсове за обучение, конференции или семинари, учебни книги, периодични и други специализирани материали в печатен или в електронен формат.

При дистанционно обучение трябва да има установена система, която да осигури, че е покрита пълната учебна програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: Указания за организации, обучаващи персонал за NDT, са дадени в ISO/TR 25108.

1.1.3. Минималната продължителност на обучението на кандидата за сертификация трябва да покрива знания и умения и да бъде не по-кратко от определеното в 1.1.4 и Таблица 2 за съответния метод за NDT, с възможно съкращаване, определено в 1.1.5.

Тази продължителност е при условие, че кандидатите имат необходимите математически умения и предишни знания за материалите и процесите. Ако случаят не е такъв, органът за сертификация може да изиска допълнително обучение.

Часовете за обучение включват курсове както по практика, така и по теория.

При създаване на индустриални сектори, както е определено в приложение А, органът за сертификация трябва да вземе предвид минималните изисквания за обучение в Таблица 2.

1.1.4. Прекият достъп до ниво 2 изисква сумата от дните за ниво 1 и за ниво 2, посочени в Таблица 2.

Прекият достъп до ниво 3 изисква сума от дните за нивата 1, 2 и 3, посочени в Таблица 2. Когато се имат предвид отговорностите на сертифицирания за ниво 3 (виж 6.3) и съдържанието на част С на основния изпит за ниво 3 (виж Таблица 5), може да бъде необходимо допълнително обучение по други методи за NDT.

Метод на изпитване без разрушаване Ниво 1
дни*
Ниво 2
дни*
Ниво 3
дни*
AT 5 8 5
ET 5 6 6
LT 5 9 6
MT 5 2 4
PT 5 2 3
RT** 5 10 5
TT 5 6 5
UT 8 10 5
VT 3 2 3

* За един ден се приемат най-малко 7 часа, които могат да бъдат достигнати в течение на един ден или с натрупване на часове.

**Часовете за обучение по RT не включват обучение по радиационна защита.

ЗАБЛЕЖКА 1 В случай на специфични техники, вижте Приложение F.

1.1.5. Възможните намаления на продължителността на обучението са както е описано по-нататък, при условие че когато са приложени няколко намаления, общото намаляване не превишава 50 % от продължителността на обучението. Всяко намаляване изисква приемане от органа за сертификация и трябва да е осигурено, че компетентността се поддържа.

1.1.5.1. За всички нива:

 • за кандидати, желаещи сертификация за повече от един метод (например MT, PT) или за тези, които вече са сертифицирани и желаят сертификация за друг метод, когато програмата за обучение се повтаря в определени аспекти (например продуктова технология), общият брой часове за тези методи (например PT, MT, VT) може да бъде намален в съответствие с програмата за обучение;
 • за кандидати, които са завършили съответен предмет в технически колеж или университет или имат най-малко две завършени години техническо или научно обучение в колеж или университет (или еквивалентна форма на обучение), общата изискваща се продължителност на обучението може да бъде намалена до 50 %; органът за сертификация трябва да определи съответните субекти и тяхната квалификация.

1.1.5.2. За нива 1 и 2, когато обхватът на тяхната дейност е с ограничено приложение и/или техника (и не е обхванат в Приложение F), продължителността на обучението може да бъде намалена до 50%.

ЗАБЕЛЕЖКА: Примери за такива ограничения включват такива, свързани с приложения (например, автоматизиран ET, UT на пръти, тръби и профили или измерване на дебелини и определяне на разслой с нормален ултразвуков осезател и изпитвания на валцувани стоманени плочи) и с техники (например изпитване за изтичане само с отделяне на мехури, магнитнопрахов контрол с магнитни клещи).

1.2. Производствен опит по NDT

1.2.1. Общи положения

Минималната продължителност на практическия опит, придобит по метода, за който кандидатът желае сертификация, трябва да бъде съгласно Таблица 3, с възможните намаления, както е дадено в 7.3.3. Когато кандидатът желае сертификация за повече от един метод, общото време за практически опит трябва да бъде сума от опита за всеки отделен метод.

За всички нива, минималният период за практически опит преди изпит трябва да бъде определен от органа за сертификация (част или процент от всички изисквания в Таблица 3, както е уместно). В случай че част от опита се предвижда да бъде придобита след успешен изпит, резултатите от изпита трябва да останат валидни за най-много пет години.

Документираното доказателство за практически опит трябва да бъде потвърдено от работодателя или от наблюдателя и да се представи на органа за сертификация.

Метод на изпитване без разрушаване Практически опит в дни*
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
С ниво 1 Директен достъп Висше образование, с ниво 2 С ниво 2 Директен достъп с висше образование
AT, ET, LT, RT, TT, UT 45 135 180 270 450 540
MT, PT, VT 15 45 60 180 240 460
* За един ден се приемат най-малко 7 часа, които могат да бъдат достигнати в течение на един ден или с натрупване на часове. Максималният брой разрешени учебни часове в един ден са 12. Опитът в дни се получава чрез делене на общия брой натрупани часове на 7.

1.2.2. Ниво 3

Отговорностите на ниво 3 изискват знания над техническия обхват на всеки отделен метод за NDT. Тези обширни знания могат да бъдат придобити чрез различни комбинации от образование, обучение и опит. В Таблица 3 са посочени минималните изисквания за опита на кандидати с и за такива без висше образование.

1.2.3. Възможни намаления

1.2.3.1. Продължителността на опита може да бъде намалена, както е описано по-нататък. Всяко намаляване изисква приемане от органа за сертификация.

1.2.3.2. На сертифицирано ниво 1, 2 или 3, добавящо допълнителен метод, може да бъде разрешено намаление на необходимия опит от 25 % за този допълнителен метод.

1.2.3.3. На сертифицирано ниво 1, 2 или 3, променящо сектора или добавящо друг сектор или техника за същия метод за изпитване без разрушаване, се изисква да придобие допълнителен опит от най-малко 25 % от опита, изискван в таблица 3; това никога не трябва да бъде с продължителност по-малка от 15 дни.

1.2.3.4. Когато желаната сертификация е с ограничено приложение (например измерване на дебелина или автоматизирано изпитване), продължителността на опита може да бъде намалена до 50 %, но не трябва да бъде по-малка от 15 дни.

1.2.3.5. До 50 % от времето за практически опит може да бъде достигнато чрез структурирана програма за опит (SEP) Един ден участие в програма SEP може да бъде еквивалентен на най-много пет дни практически опит. SEP трябва да включва всички типични задачи (виж т.6) на съответните ниво, метод и сектор. Допълнителната цел е да се придобият знания за конкретните продукт и сектор. Програмата SEP трябва да бъде предварително одобрена от органа за сертификация и достъпна за одит от него.

1.3. Изисквания към зрението – за всички нива

1.3.1. Общи положения

Кандидатите и притежателите на сертификат трябва поддържат и да представят документирано доказателство за задоволително зрение съгласно точки от 7.4.2 до 7.4.4.

1.3.2. Острота на зрението на близко разстояние

Преди сертификация и ежегодно след нея, остротата на зрението на близко разстояние трябва да бъде проверявана в съответствие с изискванията на ISO18490 или да позволява прочитане най-малко на цифра 1 от скалата на Jaeger 1 или Times Roman N 4.5 или еквивалентни букви от разстояние не по-малко от 30 cm с едно или с двете очи, с коригирано или некоригирано зрение.

1.3.3. Цветоусещане

Преди сертифициране, повторно сертифициране или подновяване на сертификата, кандидатът/притежателят на сертификат трябва да докаже, че е бил провеждан тест за цветоусещане през предходните 5 календарни години.

Изисква се цветоусещането и/или възприемането на сивата скала да са достатъчни, за да може лицето да различава и разграничава цветовете или нюансите на сивото, използвани в съответните методи/техники за NDT, както е посочено от работодателя.

Тестът за цветоусещане трябва или да потвърди, че индивидът има приемливо цветоусещане без ограничения, или да посочи всяко(всички) ограничение(я) на цветоусещането.

Когато съществува някакво ограничение във възприемането на цветовете, работодателят трябва да потвърди дали това условие води до някакво ограничение(я) на техниките, специфични за метода или за приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таблиците Ishihara 24 са пример за подходящ тест за цветоусещане.

1.3.4. Персонал, извършващ проверка на зрението

Проверката на остротата на зрението на близко разстояние, проверката(ите) на цветоусещането и/или възприемането на сивата скала, се извършват от правоспособен лекар, медицинска сестра, офталмолог или оптометрист; или от друг обучен специалист, който е одобрен и документиран от лице с ниво 3, действащ от името на работодателя.