ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия
за политиката за безпристрастност на Сертификационния център на персонала по контрол без разрушаване

Ръководството на дружеството декларира, че подкрепя обявената от Сертификационния център на персонала по контрол без разрушаване, наричан по-нататък Центъра, политика и действия за безпристрастност на сертификацията, изразяваща се в следното:

 • Приоритет на осигуряването на безпристрастността на сертификацията пред всички други характеристики на дейността на Центъра.

 • Органът за сертификация да действа по отговорен начин, за да осигури в рамките на своята компетентност безпристрастност и почтеност доверието на заинтересуваните страни.

 • Оценяваме високо обективния анализ на заплахите за независимостта, безпристрастността, възможностите от конфликт на интереси и мерките за минимизиране на заплахите и възможностите за решаване на  конфликти на интереси в ущърб на безпристрастността, даден в Наръчника по качеството на Центъра и подкрепяме утвърдените процедури и документи за демонстриране на възприемането на безпристрастността на Центъра в обществото.

 • Разработените и прилагани  документирани процедури и действия за развитие и реализация на принципа на схемите за сертификация, прилагани в Центъра, за обективизиране на оценките при сертификация и минимизиране на влиянието на субективизма на екзаминатора при оценките на изпитите.

 • Декларацията на Ръководството на Центъра за постоянно анализиране на възможностите за конфликт на интереси в изпълнение на дейността по сертифициране на персонал.

 • Приветстваме писмената декларация, предназначена за публикуване, че Центърът гарантира равнопоставено отношение към всички заявители, кандидати и сертифицирани лица, независимо от пол, възраст, гражданство, получено обучение от учебни и професионални центрове, членство в ННТДД, работодатели, различни връзки с персонал на Центъра и членове на схемния комитет и др. (т.2.2 от Процедура ПС-01 „Кандидатстване”), защото тя отговаря на духа и действията на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия като обществена организация.
 • Убедени сме, че компетентността на персонала на Центъра за извършване на сертификация осигурява доверие.

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

За реализиране на политиката по качеството ръководството прилага следните принципи:

 • Задоволяване на настоящите и бъдещи потребности на клиентите от сигурност при независима и достъпна без дискриминация сертификация съгласно стандартната сертификационна схема и сертификационните програми, приети от International Committee for Nondestructive Testing (ICNDT).

 • Ръководството създава единство на целите и ориентацията на Сертификационния център и осигурявя и поддържа необходимите ресурси с годишни програми и планове за финансово, техническо и кадрово осигуряване на работата на Центъра.

 • Стриктно спазване на изискванията на системата по качеството, действуваща на основата на процесния и системния подходи, непрекъснато подобряване на постиженията на Центъра и създаване на условия и информационни процеси за мотивиране и активно участие на ръководния и изпълнителски персонал за развитието и поддържането на системата по качеството.

 • Спазване на задълженията на Органа за сертификация на персонала, при които е предоставена акредитацията му.

Всяко лице от персонала на Центъра е отговорен за качеството на своята работа и има право и задължение да докладва за всяко несъответствие с приетите принципи и цели на политиката по качеството включително и на най-високо ниво.

Ръководителите на всички нива в йерархичната структура са отговорни за осъществяване на политиката по качеството и за спазване на принципите , изискванията и правилата и.

Отговорност за контрол по спазване на принципите и политиката по качеството делегирам на Отговорника по качеството на Центъра, чийто разпореждания са задължителни за целия персонал на Сертификационния център за персонала по контрол без разрушаване.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководителя на Сертификационния център за персонала по контрол без разрушаване
за политиката по сертифициране

Сертификационният център за персонала за контрол без разрушаване е създаден да гарантира сигурност на всички лица и институции, използуващи персонал по контрол и изпитване без разрушаване, че сертифицираните от него лица отговарят на сертификационна схема, специфицирана в БДС EN ISO 9712.

В своята дейност Центърът постоянно и неотклонно осигурява изпълнението на критериите на БДС EN ISO/IEC 17024:2012 Оценка на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи сертификация на персонал.

 • Основна цел на дейността на Центъра е осигуряване и поддържане на достоверност на прилаганата сертификационна схема.

 • Стратегическа цел на Центъра е да осигурява условия за взаимно признаване и глобална обмяна на персонала по контрол без разрушаване, както чрез стриктно спазване на стандартната сертификационна схема, така и чрез използуване на хармонизираните от ICNDT (Международния комитет по контрол без разрушаване) сертификационни програми за трите нива на персонала.

 • Центъра е присъединен към Споразумението за многостранно признаване на сертификационните схеми (AMLR) на ЕFNDT (Европейската федерация по контрол без разрушаване). Притежава сертификат №7003 на Европейската федерация по NDT за регистрация на участието в договора за взаимно признаване на сертификацията, с който сертификатите, издадени от него се признават освен във всички страни членки на Европейския съюз и в следните държави: Австралия, Беларус, Хърватия, Израел, Норвегия, Русия, Швейцария и Украйна.

 • Постоянна задача на управлението на Центъра е осигуряване на постоянно, аналогично и достоверно използуване на приетата сертификационна схема.

 • Центърът постоянно провежда изпити за сертификация на персонал по контрол без разрушаване, използуващи обективни критерии за оценяване на компетентността на кандидатите.

 • Документацията на Центъра осигурява планирането и структурирането на изпити, гарантиращи безпристрастността на оценките и намаляване на риска от конфликт на интереси.

 • Центърът провежда постоянна политика и прилага документирани процедури за процесите на сертификация и надзор за безпристрастно, равно поставено, независимо от: пол, възраст, националност, учебно заведение и център за професионална квалификация и работодател обслужване на всички кандидати.

 • Центърът гарантира, че с документирани процедури и с политика на управление не се допускат затруднения или възпрепятствания на достъпа на заявители и кандидати да ползуват услугите му.

 • Центърът е създал и поддържа система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2001 и е декларирал политика за постоянно подобряване на качеството на всички процеси в Центъра, насочен към клиентите (ДС.Б).

 • Центърът гарантира, че изискванията, оценките и решенията за сертифициране са ограничени само до въпросите, свързани с обхвата на желаната сертификация.

 • Центърът провежда политика и използува документирани процедури за предоставяне, поддържане, продължаване, разширяване и ограничаване на обхвата на сертификацията съгласно изискванията на кандидатите и сертифицираните лица.

 • Центърът гарантира защита на професионалната тайна на кандидатите и сертифицираните лица и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни на кандидатите, сертифицираните лица и персонала.

 • Центърът извършва само сертифициране на персонала, а ръководството на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД), което е принципал на Центъра, е подписало декларация за независимост на СЦП по КБР (ДС.А).

 • Центърът гарантира независимост от организациите, извършващи обучение на персонала по контрол без разрушаване.

 • Центърът провежда постоянна политика за осигуряване на достатъчен персонал за извършване на функциите по сертифициране и квалифициране, като е разработил и прилага документирани изисквания към него и процедури за повишаване на квалификацията и атестацията на персонала.

 • Центърът има кодекс на поведение по отношение на жалбите, възраженията и рекламациите, документиран в Наръчника по качеството. Институционално и документално са гарантирани независимо и непредубедено разглеждане и решаване на всички възражения, жалби и рекламации, получени от заявители, кандидати, сертифицирани лица и техните работодатели и от други страни по отношение на сертификационния процес и на критериите за сертификация, като и във връзка с действия на сертифицираните от Центъра лица.

Ръководството на Центъра провежда постоянна и целенасочена политика и действия за осигуряване, увеличаване и ефективно използуване на ресурсите на центъра и системно използуване на компетентни, признати и коректни подизпълнители и доставчици на стоки и услуги.