СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Задължения и права на кандидатите

Кандидатите са задължени:

1.Да подадат необходимите документи  за регистрация като кандидати и се убедят, че документите са коректни и  че ще получат уведомително писмо за изпит;

2.Да се запознаят с работния регламент, правилника на вътрешния ред  на Центъра и да присъствуват лично на инструктажа за пожарна безопасност и безопасна работа;

3.Да се явяват на обявеното място за изпит за обучение 30 минути преди обявеното начало на изпита;

4.Добросъвестно да участвуват в изпитите;

5.Да спазват изискванията на работния регламент на Центъра, установения ред и дисциплина;

6.Да се отнасят внимателно и грижливо с техническите средства и не предприемат действия, които могат да застрашат тяхната цялост и пригодност за работа ;

7.Да изпълняват указанията на екзаминатора и ръководния персонал на Центъра;

            8.При изпитите да не преписват, подсказват и да не използват измама;

9.Нямат девиативно* поведение и да не влизат в неморални  взаимоотношения с екзаминатори и квестори и други лица от персонала.

*Девиантно поведение е поведение, което противоречи на обществените норми и подлежи на морални и правни санкции.

Всеки кандидат отговаря :

1.Материално за съзнателно нанесени от него щети на техническите средства на Центъра и инфраструктурата на залата;

         2.Административно за нарушение на изискванията на работния регламент и правилника за вътрешния ред.

Всеки кандидат има право:

1.Да получи възможност да демонстрира своята компетентност, знания и умения;

2.Да получи на основата на обективни критерии коректна и пълна оценка за съответствие съгласно сертификационната схема на Центъра;

4.В случай на несъответствие на резултатите от изпита на изискванията, да се яви след 1 месец на пълен или на отделен изпит;

5.На жалби и възражения за неправомерни действия на лица от персонала по ред,  определен в настоящия работен регламент и документирани процедури;

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.