СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up
Обща информация
Кандидатстване
Оценка на документите
Провеждане на изпит
Задължения на кандидата
Изпитен ред
Издаване на сертификат
Продължаване на сертификат
Ресертификация
Възражения и жалби

Клиенти

Кандидатът за сертифициране е лице, което желае да получи квалификация и сертификация и което работи под наблюдение и контрол на подходящо квалифициран персонал до придобиване на подходящ опит за квалификация.

Кандидатът за сертифициране може да бъде свободно практикуващ или безработен, ако може да представи документално доказателство, че има натрупан опит под наблюдението и контрола на сертифициран персонал.

Степени на квалификиация съгласно БДС EN ISO 9712

Лице, сертифицирано съгласно сертификационна схема на БДС EN ISO 9712, трябва да бъде класифицирано в едно ниво или в повече нива от следните три нива, в зависимост от съответната му квалификация.

Ниво 1

Лицето, сертифицирано за ниво 1, е показало компетентност да извършва операции по изпитване без разрушаване, съгласно писмени инструкции и под наблюдението  на персонал от ниво 2 или от ниво 3. В обхвата на компетентността, определена от сертификата, лице с ниво 1 може да бъде упълномощено:

а) да настройва техническите средства за изпитване без разрушаване;

b) да извършва изпитванията;

c) да записва и класифицира резултатите от изпитванията съобразно писмени критерии;

d) да докладва за резултатите.

Лицето, сертифицирано за ниво 1 не е отговорно за избора на метода за изпитване, или използваната технология, или за оценката на резултатите от изпитването.

Ниво 2

Лицето, сертифицирано за ниво 2, е показало компетентност да извършва операции по изпитване без разрушаване съгласно установени или признати процедури. В обхвата на компетентността, определена от сертификата, лице с ниво 2 може да бъде упълномощено:

        а) да избира технологията за използвания метод за изпитване без разрушаване;

        b) да определя ограниченията за прилагане на метода за изпитване;

       c) да тълкува стандартите и спецификациите за изпитване без разрушаване и да ги трансформира в инструкции;

        d) да настройва и да проверява настройката на техническите средства ;

        e) да извършва, да наблюдава и да контролира изпитвания;

        f) да тълкува и оценява резултатите съгласно прилаганите стандарти, установени правила или спецификации;

        g) да подготвя писмени инструкции за изпитване без разрушаване;

        h) да извършва, наблюдава и контролира всички дейности, извършвани от лица с ниво 1;  

        i) да дава указания на персонала от ниво 2 или по-ниско;

        j) да обобщава и докладва резултатите от изпитването без разрушаване.

Ниво 3

 Лице, сертифицирано за ниво 3, е показало компетентност да извършва и ръководи дейности по изпитване без разрушаване, за които е сертифицирано. Лице, сертифицирано за ниво 3, може:

а) да поема пълната отговорност за средствата за изпитване или за изпитен център и за персонала;

b) да създава и утвърждава инструкции и процедури за изпитване без разрушаване;

c) да тълкува стандарти, установени правила, спецификации и процедури;

d) да определя съответните методи, процедури и инструкции за изпитване без разрушаване.

e) да извършва, наблюдава и контролира всички задължения на лица с ниво 1 и ниво 2.

Лице от ниво 3 трябва да показва:

а) компетентност да оценява и тълкува резултатите съгласно съществуващите стандарти, установени правила и спецификации;

b) достатъчни практически познания за използваните материали производствени и продуктови технологии, за да може да избере методите за изпитване без разрушаване, да определи технологиите за изпитване без разрушаване и да съдейства при определянето на критериите за приемане, когато такива не съществуват;

c) общи познания по останалите методи за изпитване без разрушаване;

d) способност да ръководи персонала от ниво по-ниско от ниво 3.

Категории персонал съгласно ISO 18436-1,2:2004

Персоналът от всяка една от категория, за да бъда квалифициран трябва да работи и има компетентност, както следва:

Първа категория:

- извършва операции за едноканален контрол в съответствие с изискванията на ISO 17359 и ISO 13373-1  и  под надзора на персонала III-то или ІV ниво;

а) работи с преносима апаратура по предписан и препрограмиран начин (маршрут);

b) реализира отчитане от стационарна контролно-измервателна апаратура;

с) въвежда резултатите в база данни и изважда  от компютъра данните за начина (маршрута);

d) провежда изпитвания като следва предефинирани процедури при установени условия за работа;

е) разпознава  действителните сигнали;

f)  способен е да сравнява общото ниво или отделна стойност на измерените вибрации  в случай  на променена настройка на сигнала  за предупреждение;

Лице от тази категория не отговаря за:

- избор на преобразуватели и на метода за анализа;

- оценка на резултатите с изключение на приемането на резултати от изпитване, идентифициращи сигнали за предупреждение за състоянието.

Втора категория:

а) избира приложима технология за измерване на вибрации на машините;

b) настройва апаратурата и определя изискваните разделителни способности на апаратурата по амплитуда, време и честота;

с) извършва базов анализ на вибрациите на машината и нейните части (валове, лагери, зъбни предавки, вентилатори, помпи, двигатели) по спектъра на вибрациите;

d) поддържа базата от данните за резултатите и следи за техните изменения;

е) изпълнява прости изпитвания на удар за определяне на собствените честоти (с използуване на едноканална апаратура);

 f) класифицира, интерпретира и дава оценка на резултатите (включително приемни изипитвания) за съответствие на изискванията от приложими спецификации и стандарти;

g) дава препоръки за малки коригиращи действия;

h) да разбира принципите на балансировка в една равнина на монтирана машина;

i) да разбира причините и последствията от неправилни измервания

Лицето от тази категория:

- има уменията за първа категория;

- извършва измервания на вибрации на машини в експлоатация;

- извършва основен вибрационен анализ при  едноканални измервания, без тези за фазов анализ.

Трета категория:

а) избира приложима технология за анализ на вибрации на машините;

b) определя приложим хардуер и софтуер на апаратурата използувана в  портативни и стационарни системи;

с) измерва и извършва диагностика по едноканален честотен спектър на вълнови форми  и  траектории, записани във времето в установени и преходни състояния, с или без фазов анализ;

d) създава програми за: периодично и постоянно вибрационно наблюдение, честота на изпитването и планове за маршрута;

е) създава програми за специфициране на нивата на вибрации и критерии за приемане на нови машини;

f) измерва и анализира основни образи на отклоненията;

g) разбира и използува алтернативни технологии за наблюдение на състоянието ( акустична емисия, термография, замяна на моторите и  анализ на маслата);

h) препоръчва коригиращи действия в плоскостта като балонсиране, съосност и замяна на машинни части;

i) използува демодулация на ускоренията;

j)  извършва основно балансиране в една равнина;

к) да докладва на управляващите за  програмните цели бюджета, цените на настройките и квалификацията на персонала;

l) подготвя доклади за персонал, съответствуващ на състоянието на машините, препоръчаните коригиращи действия и за ефективността на ремонтите;

m) осигурява инструктаж и техническо ръководство на професионалното обучение по вибрации .

Лицето с трета категория извършва и/или създава програми за наблюдение на вибрационното състояние и диагностика на машини съгласно ISO 17359 и ISO 13373-1 и има уменията за първа и втора категория.

Четвърта категория:

а) прилага теорията и технологията на вибрациите, включително измерване и интерпретация на резултатите от многоканален спектрален анализ с честотно зависещи функции, фази и кохеренция;

b) разбира и прилага анализ на сигналите включително областите за честотни и временни управления на процесите, в т.ч. траекториите и техните ограничения;

с) определя собствените честоти, модите на образите и демпфирането на системите, структурните части и възлите;

d) определя получените отклонения в образите на машините и свързаните структури и препоръчва средства за корекция;

е) използува всякакви съвременни технологии  за разпознаване при вибрационен анализ, идентификация на характеристиките и диагностика на неизправности;

f) прилага основните принципи на динамиката на въртящи се лагери за вибрационна диагностика;

g) извършва балансиране в две равнини;

h) препоръчва модерни влияещи коефициенти за статично/куплирано балансиране в две равнини;

i) препоръчва коригиращи действия и/или проектира модификации, включително изменение на структурните части или ремонт, изолация, демпфиране, изменения на коравината и масата;

j) доставя технически указания за професионално обучение по вибрации;

к) интерпретира и оценява практически кодекси на ISO, международни стандарти и спецификации;

l) разпознава вибрации от пулсиране на газ във възвратно-постъпателни (бутални) машини и компресори за въздух, измерва необходимите характеристики и препоръчва средства за корекция;

m) препоръчва коригиращи действия за еластичен монтаж и за други проблеми от фундаментиране и изливане.

Лицето с четвърта категория извършва и/или наблюдава извършването на наблюдение на вибрационното състояние и на диагностика на машини съгласно ISO 17359 и ISO 13373-1, всички видове измервания  и анализ на вибрациите на машини и има уменията за първа, втора  и трета категория.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011

Last updated: 29/09/12.