СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Ресертификация

Ресертификацията се извършва  след заявление от кандидата с практически изпит проведен по опростена процедура съгласно сертификационната схема.

Един месец преди изтичане на срока на  сертификата ( на всеки 10 години след издаване на първия сертификата) работодателят на сертифицираното от Центъра лице подава заявление (Приложения) с приложения съгласно сертификационната схема.

Изискване за ресертификация след срок от повече от 12 месеца след периода на валидност с пълен изпит за 1 и 2 нива и основен изпит за 3 ниво (т.11.1 от БДС EN ISO 9712).

За ресертификация на кандидат с трето ниво в заявлението трябва да се посочи избрания начин за ресертификация: чрез изпит или по точковата система.

Ръководителят на Центъра  прави запис и в срок от 2 работни дни след експертиза на документите и установено съответствие взема  решение за прилагане процедурата за  насрочване и провеждане на изпит съгласно раздел 10 от настоящия регламент и уведомява писмено за това кандидата.

Ако кандидатът покаже съответствие на резултатите от изпита по критериите на сертификационната схема Ръководителят на Центъра го уведомява.

Ако кандидатът покаже несъответствие на изпита Ръководителят на Центъра разрешава съгласно сертификационната схема повторен изпит не по-рано от 7 дни и не по-късно от 6 месеца.

Кандидатът трябва да представи доказателствен материал или части от него при експертизата след при поискване с писмо.

Ръководителят на Центъра  взема решение за свикване на комисията по сертификация.

Комисията по сертификация издава протокол с решение в срок от 5 работни дни след получаване на документите.

Ако кандидатът не покаже съответствие на изпита сертификата не се подновява и кандидатът трябва наново да кандидатствува за сертификация.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 29/09/12.