СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Процедура ПС-01"Кандидатстване"

1.Предмет и цели

Настоящата документирана процедура се отнася за:  подготовката за кандидатстване и за кандидатстване за различните видове сертификация по сертификационните схеми, прилагани в Центъра, консултации на клиентите, оформяне и регистриране на заявления за сертификация и цели подпомагане на избора на клиентите като гарантира съответствието на желанието и очакванията на клиентите с предоставяните услуги.

2.Общи положения

2.1.Центърът предоставя публично достъпна достоверна информация за условията на приложение и прилаганите от него сертификационни схеми съгласно изискванията на раздел 12.

2.2.Центърът гарантира равнопоставено отношение към всички заявители, кандидати и сертифицирани лица, независимо от пол, възраст , гражданство, получено обучение от учебни и професионални центрове,  членство в ННТДД , работодатели, различни връзки с персонал на Центъра и членове на схемния комитет и др.

2.3.По всички въпроси, отнасящи се до процеса на сертификация и сертификационната схема, консултации дават ръководителят на Органа за контрол и неговия заместник..

2.4.Специализирана информация относно конкретен изпит се предоставя от Ръководителя на изпитния център или упълномощения за изпита екзаминатор.

2.5.Критерии за приемане на запитвания в рамките на обявените стандартни сертификационни схеми и извън традиционните изпити са:

-     съгласуваност с  политиката на Центъра;

-     наличност на ресурси;

-     възможност за спазване на сроковете;

       -  финансова изгода;

-     опасност от нежелани последствия.

3.Отговорности

3.1.Отговорност за  подготовката на заявления и сключване на договори за сертификация и привличане на клиенти носи ръководният персонал на Центъра.

3.2. Ръководителят на Центъра и неговия заместник отговарят за: консултации при подготовката на заявители за кандидатстване, подпомагане на клиентите при техния избор и за подготовката на кандидатите за кандидатстване.

3.3.Лицата, предоставили информация за сертификацията, носят отговорност за нея.

  4.Описание на процедурите

 4.1. Приемане на заявка и подготовка или отказване на договор       

4.1.1.Лицето от персонала, получило запитване незабавно информира Ръководителя на Центъра или заместника му и му предава имената, телефон, Е-mail  и характера за запитването.

4.1.2. Ръководителят на Центъра трябва да изясни запитването, условията и възможностите за провеждане на изпит в Центъра или на друго място и предложенията на заявителя за съдействие. Когато е необходимо от  заявителя се изискват и допълнителни пояснения, за да се вземе правилното решение за изпълнимост.

4.1.3.Проверка за изпълнимост на запитвания и заявки се извършва на оперативно съвещание с участието на ръководителите на органа за квалификация и на изпитния център, свикано от Ръководителя на Центъра.

При проверките за изпълнимост трябва да се търси отговор на следните въпроси:

-  достижими ли са  исканията на заявителя;

-  има ли необходимите ресурси ;

-  срок за изпълнение;

- може ли да се гарантира нужното качество на сертификацията.

При положително решение се пристъпва към подготовка на заявителя. за кандидатстване.

5.Подготовка на кандидатстване

5.1.Работодателят и/или кандидатът за сертификация се запознават с обхвата на интересуващата заявителя стандартна сертификационна схема, прилагана в Центъра, за да може да определи желаните метод, ниво и сектор, за които ще се кандидатства за сертифициране.

5.2.Център предлага сътрудничество на работодателите, упълномощените от тях лица и кандидата и предоставя на кандидатите документи   с изисквания за кандидата, WEB сайт, публикации за сертификационния процес и за сертификационните програми.

5.3.В Центъра всеки заявител може предварително да получи информация и материали за :

- стандарта за сертификационната схема (ДОК.1) и стандарта за сертификационната програма;

-  документа за изисквания за кандидата (ДОК.03),

- формата на сертификата (ФС.01) и споразумението за използуване на сертификати (ФС.02) ;

-   настоящата процедура;

-     видовете безплатни и платени информационни услуги и цените им съгласно  действащата Тарифа на Центъра(ДС.04);

-    процедурите за провеждане на изпитите и за оценяване.

5.4.Консултации

5.4.1.Консултациите  са форма за формиране на мнение на клиента за специфичните изисквания за обхвата на сертификационната схема, както и за специфичните особености на  изпитите, които извършва Центъра.

5.4.2.На консултации могат да се обсъдят и теми от сертификационните програми.

5.4.3.Консултациите се дават от Ръководителя на Центъра или неговия заместник, които могат да преведат на достъпен за клиента специфичните особености и изисквания за сертификация, а по т.5.4.2. – от изпитващ (екзаминатор),с компетенции по метода. След уточняване на неясните въпроси може да се даде писмено мнение на Центъра или да се състави паметна записка.

6.Процедура за кандидатстване за сертификация

6.1.Преди кандидатстване лицето трябва да се убеди в  готовността си за полагане на изпити чрез съпоставка на своята  подготовка с минималните изисквания за квалификация, отразени в стандартите и сертификационните програми.

6..2.Всеки кандидат има право да се получи  интересуващите го изпитни въпроси и теми, публикувани от Центъра, срещу определеното в Тарифата заплащане.

6.3. Преди подаване на заявка за първоначална сертификация или за разширяване на сертификацията всеки кандидат е длъжен да се запознае подробно с формулярите за кандидатстване: ФС.03, ФС.04, ФС.05 и изискванията към сертификатите за обучение съгласно сертификационната схема..

6.4.Административно сертификацията започва със заявление за сертифициране (ФС.03)  и начална такса за оценка на документите.

Забележка: По споразумение таксите за съответните услуги могат да се заплащат поетапно или еднократно.

6.5. В случая на т.6.4 кандидатът подава лично или по пощата в Центъра заявление (ФС.03).

В приложение към заявлението се подават още документи за общо образование, документи за специализирано обучение, и попълнени и  официално оформени формуляри ФС.03, ФС.04, ФС.05, декларация за признаване на правилата за сертификация (ФС.06), Моралния/етичния кодекс (ДС.06) и една цветна снимка.

6.6. При кандидатстване за разширяване на обхвата за сертификация, получена от друг сертификационен център, кандидатът подава документите от т.т.6.4 и 6.5 и копие от сертификата..

6.7.При кандидатстване за 3 ниво при условие, че кандидатът е получил 2 ниво в друг сертификационен център, кандидатът подава документите от т.т.6.4 и 6.5, копие от сертификата и заверен препис от протокола за общия изпит, издаден от сертификационния център, издал сертификата за 2 ниво.

6.8. За ресертификация и подновяване кандидатът в срокове съгласно сертификационната схема  подава заявление за сертифициране (ФС.03) и следните документи:

а)писмено доказателство за задоволително изследване за острота на зрението съгласно ФС.05, направено през последните 12 месеца, ако това се изисква от приложимата сертификациионна схема;

 б)служебна бележка от работодателя, съдържаща данни за структурната единица на юридическото лице или физическото лице (едноличен търговец), в която кандидатът е извършвало непрекъсната и задоволителна работа без значителни прекъсвания по метода, за който се продължава сертификата (ФС.04);

в) редовен сертификат, издаден от Центъра или от сертификационен център, за който Центърът има убедителни данни, че съответства на изискванията на ЕN ISO /IEC 17024  и на договорът MRA NDT, подписан в рамките на  ICNDT;

г) заповед или друг документ (например протокол от атестация и др.) за признаване на сертификата от работодател;д) декларация  за .признаване на правилата за сертификация  (ФС.06);

е) ако  кандидатът  иска продължаване или ресертификация на сертификат, издадн от друг сертификационен център , представя копие от сертификата,  диплома за обща обучение и документ за завършено специализирано обучение по метода/ите, за които кандидатства.

6.9 Особени случаи за ресертификация.

6.9.1.Ако сертификационната схема позволява ресертификацията да се извърши без изпит, а на базата на документи ( например по кредитната система), кандидатът представя необходимите документи, доказващи получаването на съответния брой точки за обявените показатели в сертифкационната схема.

6.9.2. Кандидатът представя към документитете от т.6.8 попълнена заявка за ползване на кредитната/точковата система за ресертификация за 3 ниво(ФС.20)  за всеки метод и доказателствен и материали , индексирани съобразно поредните номра от заявлението. Допуска се представяне на  доказателствените материали в електронен формат (на  CD)..

6.10.При подаване на документите лично, кандидатът представя копия и оригинали на посочените в т.6.5. документи. Ръководителят на Центъра заверява копията и връща оригиналните документи.

6.11.При подаване на документите по пощата копията на документите от т.6.5 трябва да бъдат нотариално заверени.

6.12. В случай че кандидатът иска да ползва за изпита собствено основно техническо средство (дефектоскоп),  трябва да посочи това в заявлението си. В този случай кандидатът поема задължението да предостави в Центъра до една седмица преди изпита актуален  сертификат за съответствие със съответния стандарт и протокол с изпитаните и/или калибрираните характеристики..

6.13.Работодателят заверява заявлението (ФС.03) с подпис и печат и отбелязва своите ЕИК/БУЛСТАТ (ЕГН) и съдебна регистрация.

6.14.Отговорност за верността на документите носи инстанцията, която ги е издала. и лицето, което ги е подписало.

6.15. В случаите когато лицето няма работодател (едноличен търговец, безработен, работещ без трудови взаимоотношения на хонорар и други) лицето само декларира верността на представената информация, като носи наказателна отговорност за истинността на данните.

6.16.При продължаване на сертификацията и повторна сертификация (ресертификацията) кандидатът представя копие от заповедта на работодател, признал сертификацията, която е обект на продължение или ресертификация, копие от сертификата, попълнени и  официално оформени формуляри ФС.03, ФС.04, ФС.05 и декларация за приемане на  сертификационната процедура на Центъра (ФС.06).

6.17..Центърът не контактува с лица с непристоен външен вид, употребили алкохол или дрога.

7.Процедура за оценка на документите на кандидатите

7.1.Ръководителят на Центъра или упълномощено от него лице  проверява постъпилите документи за съответствие с чек-листа за приемане и обработка на документи  (ФС.11) и ако експертизата е със заключение за допускане им присъжда съответния индекс (година и пореден номер за годината).

7.2.Ако липсват  документи или има несъответствия с изискванията на сертификационната схема Ръководителят на Центъра не допуска кандидата за изпит и му предлага поправи несъответствието.

7.3.При подаване на документите по пощата кандидатът е задължен в срок до 10 дни да се свърже с Ръководителя на Центъра и  се запознае с резултатите от експертизата за съответствие или несъответствие.

7.4. Ръководителят на Центъра в срок от 5 работни дни от завеждане на документите  съобщава заключението за допускане не допускане на кандидата и решението си за ползване от кандидата на собствено техническо средство на изпита по практика.

7.5.При несъответствия Ръководителят на Центъра уведомява кандидата за необходими коригиращи действия и договаря срок за изпълнение.

7.6.Кандидатът трябва да оправи несъответствията и представи документите по  изисквания от Центъра начин. Ако и повторната оценка покаже несъответствия, Ръководителят на Центъра уведомява кандидата и прекъсва процедурата със запис върху заявлението, като класира документите в папката за нередовни документи. Инициативата за подновяване на процедурата остава в кандидата.

Приложими документи:

1.ДОК.01Сертификационни схеми”;

2.ДОК.03 „Изисквания към кандидата”;

3.ФС.01Сертификати”;

4.ФС.02 „Споразумение за използване на сертификат;

5.ФС.03 „Заявление за сертифициране”;

6.ФС.04 „Служебна бележка за производствена практика”;

7.ФС.05 „Удостоверение за състояние на зрението”;

8.ФС.06 „Декларация за приемане на правилата за сертификация”;

9.ФС.11  „Чек лист за приемане и експертиза на документи за сертифициране”;

10.ДС.04Тарифа на Центъра”;

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2014©

Last updated: 20/06/14.