СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Оценка на документи

Ръководителят на Центъра или упълномощено от него лице  проверява постъпилите документи за съответствие с чек-листа за приемане и обработка на документи  и ако еспертизата е с заключение за съответствие   ги завежда в Дневника за хода на сертификация на кандидатите или в Дневника за ресертифициране/потвърждаване, като им присъжда съответния индекс.

Ако липсват  документи, Ръководителят на Центъра обявява документите за несъответствуващи и предлага на кандидата да оправи несъответствието.

При подаване на документите по пощата кандидатът е задължен в срок до 10 дни да се свърже с Ръководителя на Центъра и  се запознае с резултатите от експертизата за съответствие или несъответствие.

Ръководителят на Центъра в срок от 5 работни дни от завеждане на документите в дневника оценява съответствието на кандидата с условията за допускане до изпит съгласно сертификационната схема, попълва и  съобщава резултатите писмено на кандидата.

При несъответствия Ръководителят на Центъра уведомява кандидата за необходими коригиращи действия и договаря срок за изпълнение.

Кандидатът трябва да оправи несъответствията и представи документите по  изисквания от Центъра начин. Ако и повторната оценка покаже несъответствия, Ръководителят на Центъра уведомява писмено кандидата и прекъсва процедурата със запис във входящо изходящия дневник за кореспонденцията на Центъра , като класира документите в папката за нередовни документи. Инициативата за подновяване на процедурата остава в кандидата.

За кандидатите, съответствуващи на условията за допускане до изпит от сертификационната схема, Ръководителят на Центъра издава заповед за изпит и уведомява кандидата , екзаминатора и изпитния център за датата, мястото и часа на изпитите.Срокът за изпращане на уведомителните писма е не повече от 2 месеца след регистриране на кандидат, отговарящ на условията и не по-кратък от 15 дни преди датата на изпита. Ако има нужда от квестори те се уведомяват по същия начин.

Кандидатът има право да научи марката на дефектоскопа, с който ще бъде изпитан на практическия изпит, една седмица преди изпита и ако пожелае да се запознае с него след допълнително договаряне с ръководителя на изпитния център. Инициативата за запознаване е на кандидата.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.