СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

       Сертификационният Център за Персонал по Контрол Безразрушаване (СЦП по КБР) е създаден като клон на Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия  (ННТДД) през 1996г. и започва своята дейност през 2000г. СЦП по КБР към ННТДД е независим орган за сертифициране на персонала тип “трета страна”. Центърът е акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024:2012 от националния орган за акредитация, ИА БСА със сертификат за акредитация No 1–ОСПЛ.

      В СЦП се извършва сертифициране на персонал по контрол без разрушаване (NDT) (дефектоскописти) съгласно изискванията на EN 473:2008, ISO 9712:2012, ISO 20807:2004, ISO 18436-1,2:2004 (за персонал извършващ определяне на вибрационното състояние на машини и диагностиката им) по всички методи за контрол за всички производствени области.

Сертификат, издаден от Центъра, доказва съответствие със изискванията на квалификацията на лицето. 

За периода на акредитация на СЦП от 30.06.2000 г. до Октомври 2014г. в СЦП са сертифицирани 402 специалисти и 1624 броя първична сертификация.

 

Основните принципи на сертификация,  прилагани от СЦП

 

bullet

Сертифицирането е от трета (независима) страна;

bullet

Сертифицирането е доброволен акт;

bullet

Сертификатът е личен. (Сертификатът доказва само квалификацията и не представлява разрешение или допуск до работа. Последният се издава допълнително от работодателя.);

bullet

Сертифицирането се извършва обективно и безпристрастно и не се допуска дискриминация под никаква форма;

bullet

Сертифицирането е регламентирано в стандартни сертификационни схеми и документирана система за управление, в т.ч. на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2001;

bullet

Центърът гарантира защита на личните данни на кандидатите и сертифицираните лица, и опазване на професионалната тайна на клиентите си.

 

Цели на СЦП по КБР

 

Независимо и безпристрастно оценяване на съответствието на компетентността  на персонала по контрол без разрушаване в производствените области на промишленото прилагане на контрола без разрушаване по стандартната за Европейския съюз и ISO схема за сертификация.

Осигуряване на равнопоставеност на всички кандидати и подлежащи на надзор сертифицирани лица.

Сертификационен процес с непрекъснато подобряващо се  качество,  изпълнен съгласно  договорените срокове и съответствуващ на приложимата нормативна база и законовите изисквания.

Обявяване и използуване критерии  на обективно оценяване на квалификацията и практическите умения на кандидатите и надзор за поддържането на компетентността на сертифицираните лица през периода на валидност на сертификатите.

Поддържане на доверието в заинтересованите среди  в компетентността, безпристрастността и честността на Център.

Стриктно спазване на етичните норми  по отношение на кандидатите и сертифицираните лица.

Поддържане на имиджа на Центъра и чрез него и имиджа на дружеството, като сдружение с нестопанска цел , действуващо в полза на своите членове.

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

 

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2020©

Last updated: 20/06/14.