СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Продължаване на сертификат

 

Продължаването на сертификацията се извършва  по документи след заявление от кандидата или с изпит за ресертификация.

Изисква се кандидатът да иницииира потвърждаване на сертификата 6 месеца преди изтичана на срока му. По изключение и с решение на органа за сертификация може да се допусне документите за потвърждаване да се разглеждат в срок до 12 месеца след изтичане на срока на валидност на сертификат.(т.10.2 от БДС EN ISO 9712).

Съгласно сертификационната схема по БДС EN  ISO 9712 “Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по контрол без разрушаване. Основни положения” издадените от Сертификационния център за персонал по контрол без разрушаване сертификати след изтичане на първия 5 годишен срок подлежат на потвърждаване на базата на представени от работодателя на сертифицираните лица документи:

1.Заявление  за сертификация по форма ФС.07  и допълнителни документи съгласно приложение 1 към формата. Заявлението за сертификация се подава един месец преди изтичане на срока на  сертификата;

2. Декларация за приемане на правилата за сертифициране по форма ФС.23.

3.Документ за доказване на производствения опит на кандидат за  потвърждаване по примерна форма ФС.40.

Ръководителят на Центъра прави запис и в срок от 2 работни дни извършва експертиза на документите. При съответствие с критериите на сертификационната схема взема решение за свикване на комисията по сертификация.

Ръководителят на Центъра уведомява писмено кандидата за резултатите до 5 работни дни  след вземането на решение от комисията по сертификацияи му предлага да внесе полагащата се такса за това.

Два работни дни след получаване на потвърждение за платена такса в сметката или касата на дружеството (заверено от банката платежно нареждане, пощенски запис или копие от банков документ от счетоводството на дружеството Ръководителят на Центъра издава нов сертификат от датата на последния ден от петата година, подписва официалния сертификат на кандидата, споразумението за използуване на сертификат (Приложение5) и отбелязва завършването на процеса на потвърждаване на сертификация на кандидата в Дневника.

Ръководителят на Центъра вписва имената и основните данни от сертификата в официалния списък на сертифицираните от Центъра лица, части от който периодически се публикуват от Центъра.

            В случай на  констатирано значително прекъсване  и при данни за незадоволителна работа на сертифицираното лице съгласно критериите на схемата за сертификация  Ръководителят на Центъра  в срок от 2 работни дни след вземане на решение за ресертификация  чрез изпит уведомява кандидата за решението си и прилага процедурата за  насрочване и провеждане на изпит съгласно раздел 10 от настоящия регламент.

Ако кандидатът покаже съответствие на резултатите от изпитите по критериите на сертификационната схема Ръководителят на центъра го уведомява.

Ако кандидатът покаже несъответствие на изпита ръководителят на центъра взема решение кандидатът да се счита за кандидат за начална сертификация и го уведомява писмено за това в двудневен срок от вземане на решението.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 29/09/12.