СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Провеждане на изпит

Кандидатът трябва да се яви 30 минути преди започването на изпита на адреса и мястото, посочено в уведомителното писмо. Закъснелите кандидати се допускат до изпит само с разрешение на Ръководителя на Центъра.

Преди започване на изпита екзаминаторът попълва,  представя се и проверява съответствието на кандидатите и личните им документи с данните от  подготвения проект за изпитен протокол и провежда инструктаж.

Кандидатът има право да поиска екзаминаторът да удостовери самоличността си с лична карта и  съответствието и със заповедта за изпита.

При провеждане на писмен изпит екзаминаторът определя работните места на кандидатите, като спазва изискванията двама кандидати за едно и също ниво и метод да не се разполагат по-близо от 1 m един от друг.

Екзаминаторът прочита подчертаните текстове от документите и процедурите, дадени в изпитните документи и отговоря на въпроси на кандидатите.

Избира и разпечатва плика с варианта за писмен изпит и раздава на всеки от кандидатите комплект  въпроси за писмен изпит. Екзаминаторът раздава на кандидатите помагалата във време, когато прецени, че няма да се опорочи изпитът.

Кандидатите имат право през време на изпита за използуват калкулатор, сметачна и друга линийка и пособия, само с разрешение на екзаминатора.

            Преди започването на писмен изпит всеки кандидат записва трите си имена и се подписва на всеки лист от зададените въпроси.

.Кандидатите през време на изпита използуват само дадените от Центъра формуляри и листове. Изнасянето на листове с въпроси се счита за сериозно нарушение на изпитния ред.

Отговорът на въпроси с избор на отговор (теста) трябва да е еднозначен и направен с химикалка. Верният отговор е един. Два и повече отговора на един въпрос се счита за грешка. Поправки в отговорите се приемат за верни, ако върху поправения отговор има ясно “не”.Въпрос без отговор се счита за грешка.

В отговора на изпитни теми всяка една от десетте грешки трябва да бъде оградена с контур, обхващащ цялата дума или израз. Поправки в намерените грешки се приемат за верни, ако върху поправения контур има ясно “не”.

Отговорът на изпитен въпрос трябва да е кратък, целенасочен и да обхваща само съществените неща. Допуска се и отговор с ключови думи и формули.

Времето за писмения изпит е съгласно сертификационната схема:

- за общ изпит за първо и второ второ ниво усредненото разрешено време трябва да бъде не по-малко от една минута  и не повече от две минути на въпрос, т.е до 80 минути;

- за специален изпит за първо и второ ниво усредненото разрешено време трябва да бъде не повече от три минути на въпрос, т.е. до 40 минути

- или писмения изпит за първо и второ ниво трябва да е до три часа.

- времената за други форми на изпити и за трето ниво се определят от Центъра след утвърждаване от схемния комитет.

През време на изпита кандидатът може да напуска до 10 минути помещението само по непредвидени естествени нужди с разрешение на екзаминатора.

След попълване на отговорите кандидатът предава листовете на екзаминатор, който се подписва на всеки лист и ги прибира в папката на всеки кандидат.

Екзаминаторът предлага на кандидата да тегли от комплекта задачата за разработване на инструкция за второ нива или документирана процедура  за трето ниво.

Екзаминаторът предава на кандидата листовете, бланките и помагалата на кандидатът и записва номерът на изтеглената задача в изпитния доклад.

Кандидатът записва трите си имена и се подписва на всеки лист или бланка и след попълването ги номерира и на първия лист записва номерът на задачата и общия брой попълнени от него листове.

Максимално време, разрешено за тази част от изпита - за разработване на инструкция за второ ниво е два часа, за разработване на документирана процедура за трето ниво е 4 часа.

След разработване на документа кандидатът предава листовете на екзаминатора, който се подписва на всеки лист и ги прибира в папката на всеки кандидат.Екзаминаторът попълва ФС.30.

След приключване на писмения изпит екзаминаторът обявява почивка с продължителност най-малко от 1 час.

10 минути преди определеното от екзаминатора време всеки кандидат се явява с работно облекло в помещението за провеждане на практически изпит и се подписва в листа за инструктажа за безопасни условия на труда и за реда за работа в помещенията за практически изпит.

Практическият изпит започва с изтегляне от кандидата на комплекта за практически задачи от комплекта, който предоставя екзаминатора. Екзаминаторът записва номерът на комплекта практическа/и задача/и в изпитния доклад.

Екзаминаторът предава на кандидата образците за практически изпит и техническите средства  за решаване на задачата/ите и дава инструкции, къде да извърши необходимите операции. Броят на образците за изпитване на един кандидат се определя от екзаминаторът, но не може да е по-малък от 2 (5 радиограми) и по-голям от броят съгласно Приложение 3 на БДС EN 473.

По молба на кандидата при възникнали проблеми с основното техническо средство квесторът оказва техническа помощ без да се намесва в решаването на задачата. При боравене с техническите средства квесторът и/или екзаминаторът наблюдават действията на кандидата със задачи за :

- квесторът -да не се допуснат повреди или инциденти;

- екзаминаторът – за оценяване на уменията.

Препоръчителното максимално време разрешено за всяка зона или обем от образеца за практически изпит е  за ниво 1 – два часа, а за ниво 2 – три часа. Общата продължителност на практически изпит на един кандидат не може да бъде повече от 3 часа за първо ниво и 4 часа за второ ниво.

            В резултат на практическия изпит кандидатът съставя протокол/и и/или доклад/и по форма, дадена от екзаминатора като ясно и точно записва номера на образеца, който е обект на съответната част от доклада и трите си имена и се подписва на всеки лист.

През време на изпита екзаминаторът попълва отделни или всички редове от формуляра за оценка на практически изпит.

След предаване на резултатите от кандидата/ите екзаминаторът обявява приключване на изпита и попълва окончателно.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.