СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

СЦП по КБР е акредитиран от ИА "БСА" съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17024 да извършва сертифициране на квалифициран персонал, който извършва промишлен контрол (изпитване и оценяване) без разрушаване с първо, второ и трето ниво съгласно сертификационната схема, изискванията, сертификационни програми и производствени области на БДС ЕN ISO 9712. В Центърът се прилагат следните сертификационни схеми:
1. Сертификационна схема съгласно БДС ЕN ISO 9712

    1.1.Номенклатура на методи за промишлен контрол (изпитване и оценяване) без разрушаване методи за:
a) акустико-емисионно изпитване(АЕ)*; b) изпитване с вихрови токове(ЕТ)*; c) изпитване за теч (херметичност)(LT)*; d) магнитно-прахово  изпитване (MT)*; e) изпитване с проникващи течности(PT)*; f) радиографично изпитване(RT)*; g) ултразвуково изпитване(UT)*; h) визуален контрол(VT)*; i) инфрачервено термографично изпитване (ТТ)*.

* стандартизирани съкращения.

1.2.Приложение в следните индустриални или продуктови сектори: сектори по отношение на продуктите - отливки (с)* (от феромагнитни и неферомагнитни материали); - изковки (f)*(всички видов,от феромагнитни и от неферомагнитни материали); - заварени продукти (w)*(всички типове, в т.ч.споени, от феромагнитни и от неферомагнитни материали); - тръби и тръбопроводи(t)*(безшевни, шевни, от феромагнитни и неферомагнитни материали, в т.ч. плоска заготовка за производство на заварени тръби; - валцувани продукти (wp)* без ковани (плоски,р профили  кръгли); - композитни материали (k)**. сектори по отношение на индустрията Сектори, които комбинират няколко сектора по отношение на продуктите, включително всички или някои продукти или определени материали (например феромагнитни или неферомагнитни материали или неметали като керамика, пластмаси и композитни материали). - металообработване (комбинира c, f, t, w и wp) (a)**; - входящ контрол и изпитване no време на експлоатация , което включва  и производството (комбинира с, f, w, t и wp и други сектори по отношение на продуктите)(b)**; - поддържане на железниците (комбинира f, wp и други сектори по отношение на продуктите)(с)**; - авиация (d)**.

** специфицирани от Центъра съкращения.
      1.3.Категория лица , подлежащи на сертификация

Квалифицирани лица с първо, второ и трето ниво, отговарящи на специфицирани изисквания за състояние на зрението, обучение и практически опит

1.4.Спецификацията на сертификационната схема е дадена в Приложения на сайта на СЦП по КБР (Стандарти) на английски, рускии бългърски език, което е неразделна част от този документ.

2. Сертификационна схема съгласно БДС  EN 4179

2.1.По философия, същност и специфицирани изисквания към организацията и администрацията на органите, изпълняващи сертификация, сертификационната схема съгласно стандарта БДС EN ISO 9712 съвпада в значителна степен с философията,  същността и голяма част от специфицираните изисквания към органите за сертификация на лица съгласно БДС EN ISO 9712. В стандарта се отбелязва, че терминът одобряване е равносилен на термина сертификация.  
2.2.Методи:

          - капилярни (PT)*;          -  магнитно прахов (MT)*;          -  вихровотоков  (ET)*;          - ултразвуков (UT)*;          - радиография  (RT)*;          - термовизионен  (ТТ)**;          -  визуален    (VT)**.* стандартизирани съкращения, ** специфицирани от Центъра съкращения.
2.3.Области и обекти:Производство, обслужване, ремонт и основен ремонт на материали, продукти, части и възли на въздухоплавателни средства.
2.4. Категории лица, подлежащи на сертификация

Квалифициран персонал с първо ограничено, първо, второ, трето ниво и трето ниво + отговорно лице, отговарящ на специфицирани изисквания за състояние на зрението, обучение и практически опит. Със сертификат №3/20.20.2014г. Българският национален авиационно-космически борд за изпитване(контрол) без разрушаване акредитира Центъра като орган за  сертификация съгласно БДС EN ISO/IEC 17024.

Сертификационната схема (на англ.) е дадена в Приложения на сайта на СЦП по КБР (Стандарти), което е неразделна част на този документ.

3. Сертификационна схема съгласно ISO 20807
3.1.По своята същност и специфицирани изисквания сертификационната схема съгласно стандарта ISO 20807:2004 е схемата съгласно ISO 9712 за определени  приложения на изпитването без разрушаване със стандартно или автоматизирано естество, отнасящи се за приложение на вихровотоковия и ултразвуковия методи.
3.2.Категории лица, подлежащи на сертификация:
- квалифицирано лице - оператор, който извършва контрол (изпитване и оценяване) без разрушаване съгласно изискванията на ISO 20807. Тази схема не се отнася за лица, за които се изисква сертификат за 2 или 3 ниво по ISO 9712.
3.3.Обхват от умения съгласно следната стандартна номенклатура:
а) ултразвуково изпитване на дебелини; б) ултразвуково изпитване на плоски материали с нормални снопове през време на производството им; в) вихровотоково и електромагнитно изпитване на тръбни продукти при производството им.

Съгласно решение на схемния комитет схемата започва да се прилага от 30.6.2005г.Сертификационната схема (на англ.) е дадена в Приложения на сайта на СЦП по КБР: което е неразделна част на този документ.   

4. Сертификационна схема съгласно ISO 18436-1,2

4.1.По философия, същност и специфицирани изисквания към организацията и администрацията на органите, изпълняващи сертификация, сертификационната схема съгласно стандарта ISO 18436-1,2 съвпада с философията,  същността и голяма част от специфицираните изисквания към органите за сертификация  на лица съгласно ISO 9712.

4.2.Категории лица, подлежащи на сертификация: Квалифициран персонал, който извършва определяне на вибрационното състояние на машини и диагностика на машини ( с други думи изпитване и оценяване без разрушаване) с първа, втора, трета и четвърта категория (ниво). Прилага се само един метод вибрационния или нискочестотен акустичен. Съгласно решение на схемния  комитет схемата започва да се прилага от 30.6.2005 г. Сертификационната схема (на англ.) е дадена в Приложения на сайта на СЦП по КБР, което е неразделна част на този документ.
      5. Начин на прилагане на спецификациите за сертификационните схеми
.
     5
.1.Ръководството на Центъра е декларирало, че прилага стандартизираните сертификационни схеми без изменения.
     5.2.Стандартите на ISO имат директно приложение в България.
     5
.3.До издаване на стандарти от този раздел на български език меродавен е английския вариант на стандарта.
     5.4. За информация на клиенти и персонал, заявили,  че не могат да ползват английски език, Центърът е подготвил сборник с неофициални преводи на стандартните сертификационни схеми, които се предоставят на желаещите за информация.

Съпътстващи документи:

1.ISO 9712:2012 Non-destructive testing.- Qualification and certification of personnel (Приложение 1);
     2.ISO 20807
Non-destructive testing.- Qualification of personnel for limited application of non-destructive testing(Приложение 2);
     3.ISO 18436-1
Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for training and certification of personnel- Part 1: Requirements for certifying bodies and certification process;
     4.ISO 18436-2
Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for training and certification of personnel- Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics(Приложение 3);
     5.БДС EN 4179 Авиационна и космическа техника. Квалификация и одобряване на персонала за безразрушителен контрол(Приложение 4).

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2014

Last updated: 20/06/14.