СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Издаване на сертификат

Ръководителят класира изпитните документи на кандидата в досието му и извършва експертиза на документите в срок от 5 работни дни след получаване на документите.

Ръководителят на Центъра  взема решение за свикване на комисията по сертификация.

Комисията по сертификация дава становище в срок от 5 работни дни след получаване на документите с протокол.

На основата на решението от комисията по сертификация при положителни резултати Ръководителят на Центъра разпорежда оформяне на  сертификат и споразумение за използуване на сертификат съгласно (Приложения) и уведомяване писмено на  кандидата да внесе полагащата се такса за това.

Центърът отказва безапелационно сертификация на лица при установяване на:

-  получаване на неоспорими данни за нарушаване на правилата на професионалната етика преди и през времена процеса на сертификация;

-  фалшив документ или неверни данни  за състоянието на зрението;

-  фалшиви документи за обучение и/или практически опит;

-  фалшиви данни в заявлението за сертификация;

-  грешки, подвеждащи Центъра при издаване на сертификат

В тези случаи внесени такси и документи не подлежат на връщане. Оформя се досие на кандидата, като последният има право да кандидатства отново след една година.

Два работни дни след получаване на потвърждение за платена такса в сметката или касата на дружеството (заверено от банката платежно нареждане, пощенски запис или копие от банков документ от счетоводството на дружеството Ръководителят на Центъра подписва официалния сертификат на кандидата и отбелязва завършването на процеса на сертификация на кандидата в Дневника. Провежда среща с сертифицираното лице, което подписва (Приложение5).

Ръководителят на Центъра вписва имената и основните данни от сертификата в официалния списък на сертифицираните от Центъра лица, части от който периодически се публикуват от Центъра.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.