СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

 

Въпрос: Как се потвърждава сертификат от работодателят?

 

Отговор: Няма регламентирана форма, може да се използва заповед със следната форма (в приложения), протокол от атестация и др.

 

 

Въпрос: Какви са изискванията за потвърждаване на сертификат?

 

Отговор: Изисква се кандидатът да иницииира потвърждаване на сертификата 6 месеца преди изтичана на срока му. По изключение и с решение на органа за сертификация може да се допусне документите за потвърждаване да се разглеждат в срок до 12 месеца след изтичане на срока на валидност на сертификат.(т.9.3 от EN 473:2008).

    Съгласно сертификационната схема по БДС EN  473 Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по контрол без разрушаване. Основни положения издадените от Сертификационния център за персонал по контрол без разрушаване сертификати след изтичане на първия 5 годишен срок подлежат на потвърждаване на базата на представени от работодателя на сертифицираните лица документи:

1.Заявление  за сертификация по форма ФС.07  и допълнителни документи съгласно приложение 1 към формата;

2. Декларация за приемане на правилата за сертифициране по форма ФС.23.

3.Документ за доказване на производствения опит на кандидат за  потвърждаване по примерна форма ФС.40.

 

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011

Last updated: 05/01/11.