СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Схемен Комитет

       

1.Област на действие

1.1.Схемният комитет е  колективен орган на Центъра, който отговаря за утвърждаването и поддържането на сертификационните схеми, прилагани в Центъра.

1.2.Като орган, който трябва безпристрастно и справедливо да представлява интересите  на всички заинтересовани от сертификационната схема страни, без отделни интереси да доминират, той изпълнява и функцията на комисия по възраженията и жалбите по реализирането на процеса за сертификация и при атестация на изпитващи (екзаминатори).

1.3. Схемният комитет има право:

1.3.1.Да взема решения за обхвата и влизането в сила на стандартните сертификационни схеми и за изменения в изискванията за сертификация при изменения на стандарта за сертификационната схема.

1.3.2.Да взема  решения за разширяване на обхвата на действаща сертификационна схема в Центъра.

1.3.3.Да решава възникналите казуси за условията за сертификация в съответствие със сертификационната схема.

1.3.4.Да одобрява условията за поддържане на сертификацията в съответствие  със сертификационната схема.

1.3.5. Да приема необхванати от стандартите  сертификационни програми и срокове за въвеждана на въпроси и задачи по нови стандарти.

1.3.6. Да назначава прегледи на ръководството и вътрешни одити по теми и проблеми, по които предстои да се вземат решения.

1.3.7.Да иска от Ръководителя на Центъра назначаване на експерти за подготовка на документи и решения.

1.3.8.Да проверява компетентността на ръководния персонал на Центъра.

1.3.9.Да обсъжда заплахи за безпристрастността на Центъра и мерките за намаляване на възможностите за тяхното действие.

2.Състав

2.1.Схемният комитет има до 15 члена с право на глас;

2.2. В схемния комитет участвуват представители на всяка от трите групи заинетересувани лица от дейността на Центъра по прилагане на съответната сертификационна схема, описани в Раздел 07 с изключение на ръководния персонал и собственици на конкурентни сертификационни центрове.

2.3. Схемният комитет избира от своя състав комисия по жалбите и възраженията от 3 члена.

2.4.В схемният комитет по право участва Ръководителят на Центъра, но без право на глас.

3.Промени в състава на схемния комитет

3.1.Освобождаване на членове на схемния комитет се извършва  в следните случаи:

3.1.1.По собствено желание с писмено предизвестие поне 2 месеца преди напускане;

3.1.2. При    невъзможност лицето да     участва в заседанията, поради заболяване и пребиваване в чужбина за срок по-дълъг от 6 месеца;

3.1.3.Автоматично, при повече от две поредни отсъствия;

3.1.4. По решение с квалифицирано мнозинство (2/3 от списъчния състав на комитета) при груби нарушения на правилата за работа и доказана нелоялност към Центъра.

3.2.Включване на нови членове  в схемния комитет се извършва по следния начин:

3.2.1.За освободените места за членове на схемния комитет от председателя и/или Ръководителя на Центъра на заседание на схемния комитет се номинират представители на съответната група. След съгласуване с номинираното лице и получаване на документирано съгласие на ръководителя им лицата се включват в състава на схемния комитет.

3.2.2. Заинтересувани организации могат с документирано решение на съответния ръководен орган да предлагат членове на схемния комитет. Решението за включване в състава на схемния комитет се взема с обикновено болшинство на заседание на схемния комитет в присъствие на предложеното лице.

4. Начин на  работа:

4.1.Схемният комитет избира от своя състав председател и  зам.председател с мандат от 2 години;

4.2.Схемният комитет избира от своя състав комисия  по възраженията и жалбите с мандат от 2 години;

4.3.Схемният комитет се свиква от Председателя му най-малко 1 път годишно;

4.4.Председателят е длъжен да свика извънредно заседание на схемния комитет, ако 3 негови членове писмено поискат свикване;

4.5.Заседанието има право да взема решение, ако присъствуват най-малко 50%  от членовете му с право на глас плюс един;

4.6. Схемният комитет има право да взема решение по кореспондентски път, ако протоколът е съставен в присъствието на най-малко 5 от неговите членове, в т.ч. заместник председателя и е подписан без особени мнения от най-малко 50% от членовете плюс един;

4.7.Схемният комитет може да провежда заседания чрез интерактивна връзка: например по Skypa.

4.8.Материалите за заседанието се подготвят  от ръководният персонал на  Центъра и се докладват от Ръководителя на Центъра или Ръководителя на органа за квалификация или упълномощени от тях лица.

4.8.Всеки член от схемния комитет има право да внася подготвени материали за обсъждане в схемния комитет, ако счита, че има нарушения в сертификационната схема или ако интересите на бранша, който представлява  се нуждаят от мерки за защита.

4.9.В заседанията на схемния комитет могат да участвуват без право на глас при вземане на решения и поканени от Председателя лица.

4.8.Заседанията се провеждат по годишна програма и предварително обявен дневен ред.

4.9.Решения се вземат с обикновено болшинство от присъстващите, като е желателно постигането на консенсус.Ако не се получи консенсус, представителите на трите групи заинтересувани лица имат право на един глас.

4.10.Начинът на работа на комисията по възраженията и жалбите  се регламентира с отделни  правила за работа, дадени в ДОК.08.

5.Условия за заседания и заплащане на труда.

5.1. Заседанията на схемния комитет се провеждат в удобни за членовете дни.

5.2.Членовете на схемния комитет не получават заседателни за заседанията на схемния комитет.

5.3.За участие в заседания и за извършване на одити и проверки по задачи, поставени от схемния комитет, членовете получават договорено възнаграждение съгласно установения в дружеството ред.

5.4. На членовете, които не живеят в местото на провеждане на заседанието на схемния комитет, се заплащат командировъчни по реда, установен в дружеството

6.Други изисквания

6.1.Всеки член на схемния комитет може да участвува в работата му, ако е подписал декларация за за необвързаност и конфиденциалност (ФС.07).

Съпътстващи документи

1.ДОК.08 “Правила за работа на комисията по възраженията към схемния комитет”;

2.ФС.07 “Декларация за необвързаност и конфиденциалност”.

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2014©

Last updated: 20/06/14.